1. Informació prèvia

El lloc web www.fustadidees.com, i en el seu nom, GUADALUPE SÁNCHEZ SANCHIS, en compliment de les disposicions relatives en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa l'Usuari de la pàgina web amb caràcter previ a la prestació del servei, dels tràmits i obligacions que han de dur-se a terme per a l'efectiva celebració del contracte:

a. L'Usuari es compromet a llegir detingudament el contingut d'aquestes Condicions Generals de Contractació, Utilització del Lloc web i Política de Privacitat, (d'ara en avant les Condicions).

b. L'Usuari es compromet a introduir les dades personals i informació addicional imprescindible per a la prestació del servei.

El lloc web www.fustadidees.com, i en el seu nom, GUADALUPE SÁNCHEZ SANCHIS, garanteix a través del que es disposa en les presents Condicions el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultara d'aplicació protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines subministrats a través del lloc web.

 

2. Identificació de les parts contractants

Les presents Condicions, són subscrites:

D'una part per GUADALUPE SÁNCHEZ SANCHIS, titular i propietari del lloc web www.fustadidees.com (d'ara en avant referit com a Fusta d’idees), amb domicili social en la C/ Santa LLÚCIA, 19, de Banyeres de Mariola, Alacant (Espanya), a l'efecte de notificacions, amb NIF. 15420021-Q.

I d'una altra, per l'Usuari, que és aquell que fa ús del lloc web, així com dels productes, serveis, continguts i/o eines que s'ofereixen a través del mateix i les dades identificatives de les quals són, els facilitats directament per aquest mitjançant la incorporació de les seues dades als diferents formularis que Fusta d’idees posa a la seua disposició per a accedir de manera onerosa o gratuïta a qualsevol dels productes, serveis, continguts i/o eines que s'ofereixen a través del lloc web propietat d'Assot d’idees. La responsabilitat sobre l'autenticitat de les dades proporcionades correspon directa i exclusivament a l'Usuari.

 

3. Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents Condicions que regeixen la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguen establir-se, tenen per objecte regular l'accés i el règim d'adquisició dels productes, serveis, continguts i eines facilitats per Fusta d’idees a l'Usuari a través del seu lloc web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual, ja siga a canvi d'una contraprestació econòmica o bé de manera gratuïta, segons es determine si escau en les condicions particulars dels productes, serveis, continguts i/o eines en els acords de llicència d'ús al fet que estan subjectes. Els productes, serveis, continguts i/o eines, seran els que es troben a la disposició de l'Usuari en el següent lloc web titularitat de Fusta d’idees: www.fustadidees.com.

Cadascun d'aquests productes, serveis, continguts i/o eines seran en el seu cas objecte d'una regulació específica mitjançant les condicions particulars de contractació de cadascun d'ells, les quals estaran accessibles en el lloc web esmentat. Així mateix, els productes, serveis, continguts i/o eines que per la seua naturalesa jurídica així ho requerisquen, estaran subjectes igualment als termes i condicions recollits en els corresponents Acords de Llicència d'Ús. Les citades condicions particulars i Acords de Llicència d'Ús podran ser consultades, impreses i emmagatzemades per l'Usuari amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.

 

4. Acceptació i disponibilitat de les condicions de contractació i d'utilització del lloc web

Les presents Condicions, juntament amb les condicions particulars que pogueren establir-se, regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats per l'Usuari a través del lloc web www.fustadidees.com. L'Usuari accepta expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions en la versió publicada per Fusta d’idees en el moment en què l'Usuari contracte els productes, serveis, continguts i/o eines en les quals estiga interessat. Per tant l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedisca a la contractació d'algun producte, servei, contingut i/o eina atés que els mateixos han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.

Les presents Condicions no exclouen la possibilitat que certs productes, serveis, continguts i/o eines oferits a través del lloc web, se sotmeten a unes condicions particulars, i en aquest cas, es posaran a la disposició de l'Usuari.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions l'Usuari declara:

a. Que és una persona amb capacitat per a contractar.

b. Que ha llegit i accepta les presents Condicions.

L'Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació de productes, serveis, continguts i/o eines a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador. Fusta d’idees posa a la disposició de l'Usuari la direcció d'e-mail tendisca[arrova]Fusta d’idees.com a fi d'atendre qualsevol dubte en relació a les presents Condicions, les condicions particulars o els Acords de Llicència d'Ús.

 

5. Modificació de les condicions de contractació i d'utilització del lloc web

Fusta d’idees podrà modificar les presents estipulacions sempre que existisca causa o motiu suficient per a això. S'entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tinga per finalitat:

a. Ampliar la gamma o nombre de productes i serveis que es posen a la disposició de l'Usuari o millorar els existents.

b. Adaptar els productes i serveis objecte del contracte actual als avanços que puguen produir-se a causa del desenvolupament de les noves tecnologies de la informació. Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes i serveis que s'ofereixen a través del lloc web.

 

6. Condicions d'accés al lloc web i ús dels productes i serveis

L'accés al lloc web de www.fustadidees.com és gratuït sense perjudici que l'adquisició de determinats productes i serveis o si escau continguts i/o eines que aquesta companyia ofereix estiga subjecte als preus estipulats en les condicions particulars de cadascun d'ells.

L'Usuari es compromet i garanteix fer ús del lloc web conforme a les disposicions establides en les presents condicions, el que es disposa en la normativa aplicable, així com el relatiu a la moral i als bons costums.

En aquest sentit, l'Usuari es compromet a:

a) No utilitzar cap dels serveis, productes, continguts i/o eines que Fusta d’idees posa a la seua disposició, per mitjans o amb finalitats il·lícits, o expressament prohibits en les disposicions o els efectes de les quals puguen vulnerar o lesionar drets, interessos o béns d'Assot d’idees o de tercers.

b) Abstindre's de realitzar qualsevol activitat que poguera danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'activitat normal del lloc web www.fustadidees.com, així com d'obtindre els continguts facilitats en el lloc web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi d'aquests, de conformitat amb el que s'estableix en el Codi Penal i en la normativa d'aplicació.

c) No fer un ús il·lícit dels productes, serveis, continguts i/ o eines, o que puga suposar un perjudici per a Fusta d’idees. Per tant, l'Usuari s'abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o a vendre qualsevol informació o aparença concernent als productes, serveis, continguts i/o eines, facilitats per Fusta d’idees a través del seu lloc web.

En el cas que l'Usuari causara danys a tercers, per fer ús de qualsevol producte, servei, contingut i/o eina facilitat a través del lloc web, així com d'un ús indegut d'aquests, l'Usuari exonera expressament a Fusta d’idees de qualsevol responsabilitat que li poguera ser imputada.

 

A tals efectes, l'Usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que poguera derivar-se com a conseqüència de l'anterior. Igualment, l'Usuari correrà amb les despeses, costes i en el seu cas indemnitzacions que pogueren derivar-se de processos judicials motivats per l'incompliment del que s'estableix en les presents Condicions i en la normativa aplicable.

Fusta d’idees a fi de garantir els drets en compliment de les presents Condicions i el respecte a la legislació vigent podrà:

a) Procedir a la supervisió del servei per mitjà dels seus administradors amb respecte en tot cas del secret de les comunicacions i la intimitat de l'Usuari.

b) Interrompre temporalment el servei sense preavís i en qualsevol moment per raons tecnològiques o legals que seran convenientment motivades en el lloc web.

c) Modificar les condicions de prestació dels productes, serveis, continguts i/o eines, quan així ho aconsellen raons tècniques o per aplicació de noves disposicions legals.

d) Modificar el contingut dels productes, serveis, continguts i/o eines que integren el contingut del lloc web, sense necessitat de comunicar-lo prèviament, quan per raons de la seua activitat així ho considere convenient. Així mateix, es reserva el dret a no concedir l'accés als serveis, productes, continguts i/o eines, sense previ avís, a qualsevol Usuari que contravinga el que es disposa en les presents Condicions.

e) Suprimir o retirar dels diferents serveis, productes, continguts i/o eines oferits a través de pàgina web tota la informació que poguera ser il·legal o simplement ofensiva.

f) Comunicar als òrgans competents que actuen en l'exercici de les seues competències, les conductes, activitats o dades presumptament il·lícites que Assot d’idees tinga coneixement.

 

7. Obligacions de les parts contractants

a. Obligacions de Fusta d’idees

Fusta d’idees es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l'Usuari conseqüència de la contractació de productes, serveis, continguts i/o eines per part d'aquest:

Prestar amb les màximes garanties a l'Usuari, els productes, serveis, continguts i/o eines sol·licitats per aquest conforme al que es disposa en les presents Condicions, i si escau les establides en l'Acord de Llicència d'Ús, sense faltar a la bona fe contractual.

Informar expressament l'Usuari de l'existència de les presents Condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.

Informar l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels productes, serveis, continguts i/o eines sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguen aplicable.

Posar a la disposició de l'Usuari un exemplar del text de les Condicions. Així mateix i per a aquells productes, serveis, continguts i/o eines que així ho requerisquen es posarà a la disposició de l'Usuari amb caràcter previ a la contractació les condicions particulars així com els termes i condicions que regeixen l'Acord de Llicència d'Ús d'aquests.

Confirmar a l'Usuari tant la realització efectiva de la transacció, excepte en aquells productes o serveis l'execució dels quals siga immediata, en el termini màxim de 24 hores des de l'acceptació per part del mateix de les condicions de contractació, com la realització efectiva del pagament en el cas que la contractació del producte i/o servei exigisca contraprestació econòmica.

Remetre a l'Usuari el justificant de pagament o factura dels productes o serveis contractats a Fusta d’idees, quan el servei contractat exigisca contraprestació econòmica.

b. Obligacions de l'Usuari

Per part seua, l'Usuari es compromet a:

Dur a terme l'íntegre compliment del que s'estableix en les presents Condicions, així com del que es disposa en el lloc web www.fustadidees.com, en relació amb les condicions específiques de contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines facilitats per Fusta d’idees.

Completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual en cas que fora requisit imprescindible per a poder accedir a qualsevol dels productes, serveis, continguts i/o eines Fusta d’idees.

Completar els formularis d'accés als productes i serveis que exigisquen contraprestació econòmica, amb informació veraç i actual ja que aquestes dades són necessaris per a l'emissió, en el seu cas, de la factura per Fusta d’idees i el cobrament dels productes o serveis contractats.

Utilitzar els productes o serveis contractats de conformitat amb l'especificat en les Condicions i condicions particulars i exclusivament per a les finalitats establides en l'Acord de Llicència d'Ús.

Facilitar, per als supòsits de contractació de productes o serveis que exigisquen contraprestació econòmica, de manera correcta les dades bancàries sol·licitades per Fusta d’idees, així com abonar el preu dels productes o serveis contractats de conformitat amb la forma de pagament i amb les tarifes vigents publicades per Fusta d’idees en les condicions particulars de cada producte o servei en el moment de la contractació.

Ometre l'enviament de missatges que d'alguna manera impedisquen o dificulten el normal funcionament dels serveis oferits per Fusta d’idees. En qualsevol cas l'Usuari serà únic i total responsable del contingut dels missatges que escriga o envie, així com de les dades que facilite.

 

8. Responsabilitats de les parts

a. Responsabilitat de Fusta d’idees pel funcionament del lloc web.

Fusta d’idees únicament respondrà dels danys que l'Usuari puga patir com a conseqüència de l'accés al lloc web, o l'adquisició de productes, la prestació dels serveis, ús de continguts i/o eines quan aquests danys siguen imputables a una actuació dolosa de Fusta d’idees.

Així mateix, Fusta d’idees no serà responsable de cap mal que es genere a l'Usuari en cas d'impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents Condicions a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a Fusta d’idees.

Així mateix, Fusta d’idees tampoc serà responsable de l'inadequat funcionament del lloc web si això obeeix a labors de manteniment, a incidències, a un defectuós funcionament del terminal o la seua insuficient capacitat per a suportar els sistemes indispensables per a fer ús del servei.

Fusta d’idees adoptarà les mesures oportunes per a assegurar una resposta ràpida, però no pot responsabilitzar-se pels retards que siguen deguts als serveis de telecomunicacions ni garantir un termini concret de lliurament els productes, serveis o en el seu cas continguts i/o eines.

b. Responsabilitat de l'Usuari.

L'Usuari serà l'únic responsable de les conseqüències derivades per la comunicació de dades que no siguen vertaders així com de dades pertanyents a persones diferents al propi Usuari.

En cas d'incompliment per part de l'Usuari de les seues obligacions contractuals, Fusta d’idees es reserva les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l'accés als productes, serveis, continguts i/o eines.

 

9. Limitació de responsabilitat

Fusta d’idees s'esforça per a assegurar-se que la informació que apareix en el seu lloc web siga correcta i es trobe actualitzada. No obstant això, no poden descartar-se errors o omissions, per la qual cosa l'Usuari no haurà de considerar exacta la informació sense comprovar abans tal exactitud amb Fusta d’idees. Cap de la informació i/o continguts d'aquest lloc web ha de ser considerat com una afirmació o un fet indubtable. Fusta d’idees no pot controlar l'ocupació que l'Usuari done a la informació o continguts que s'ofereixen des del lloc web i per tant no serà responsable pels fets, actes o danys, directes o indirectes, ocasionats a l'Usuari o a tercers que puguen derivar-se o tindre connexió amb l'ús d'aquesta informació o continguts. L'usuari exonera a Fusta d’idees de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de les interrupcions de disponibilitat en l'adquisició de productes, continguts i/o eines, i/o en la prestació dels serveis, motivades per causes de força major o fora del seu control. A aquest efecte es consideren fora del seu control a títol enunciatiu i no limitatiu, (i) el mòdem, (*ii) el sistema informàtic de l'usuari, (*iii) el programari de navegació, (*iv) virus, (*v) interconnexió de xarxes telefòniques i elèctriques, (vaig veure) RDSI, i/o qualsevol altra infraestructura de transport o telecomunicacions utilitzades per l'Usuari.

Fusta d’idees no serà responsable dels danys o perjudicis que pogueren causar a l'usuari els productes propietat de tercers. Els riscos derivats de la utilització de productes propietat de tercers corresponen exclusivament a l'Usuari, que haurà de regir-se pels termes i condicions d'aquests, dels quals igualment Fusta d’idees no es fa responsable.

 

10. Protecció de dades personals i comerç electrònic

L'accés de l'Usuari al lloc web i l'adquisició dels productes, serveis, i/o ús de continguts o eines a través del lloc web implica el tractament de dades de caràcter personal. Per a Fusta d’idees revist una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Generalment, les persones que facen ús del lloc web el fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per a accedir als productes serveis, continguts i/o eines, l'Usuari, en certs casos haurà de facilitar dades de caràcter personal. Fusta d’idees garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats per l'Usuari, segons el que s'estableix en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Fusta d’idees compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per a garantir la seguretat de les dades personals recopilades.

En aquest sentit, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les seues dades als fitxers automatitzats titularitat del lloc web www.fustadidees.com, i en el seu nom, GUADALUPE SÁNCHEZ SANCHIS, domiciliat en la C/ Santa LLÚCIA, 19, de Banyeres de Mariola, Alacant (Espanya), i per al tractament de les seues dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d'accedir a la informació i als serveis facilitats per Fusta d’idees, a través de la seua pàgina web, i en el seu cas per al manteniment de la relació contractual, així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per qualsevol mitjà inclòs l'electrònic.

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a Fusta d’idees els canvis que es produïsquen en aquests.

En el cas que l'Usuari facilite dades de tercers, Fusta d’idees no pot responsabilitzar-se del compliment dels principis d'informació i consentiment, per la qual cosa haurà de ser l'Usuari qui garantisca haver informat prèviament i obtingut el *consentimieno del titular dels mateixos per a comunicar les seues dades. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seues dades que no siguen imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seua utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seua relació contractual, com puguen ser els tractaments amb finalitats publicitaris. Si en el moment de registre d'un producte o d'alta d'un Usuari, aquest no estiguera conforme amb algun dels tractaments indicats en la present política, aliens al manteniment de la relació contractual en si mateixa, l'Usuari podrà dirigir-se a Assot d’idees amb la finalitat que el seu dret d'oposició a tals tractaments siga fet efectiu. Els mitjans per a poder dirigir-se a Fusta d’idees són els mateixos indicats per a l'exercici dels seus drets, que s'exposen en el següent paràgraf.

Així mateix, la política de privacitat de Fusta d’idees garanteix a l'Usuari en tot cas la possibilitat d'exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades, notificant-ho a Fusta d’idees enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic botiga[arrova]Assot d’idees.com, o mitjançant carta dirigida a GUADALUPE SÁNCHEZ SANCHIS a l'adreça C/ Santa LLÚCIA, 19 - 03450 - Banyeres de Mariola - ALACANT.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Fusta d’idees exclusivament enviaran ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seua adreça de correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a aquells usuaris que hagen atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció de comunicacions pròpies de productes o serveis de Fusta d’idees o registre en serveis de la web, com *Newsletter.

Fusta d’idees informa l'Usuari que podrà manifestar la seua negativa a aquesta mena de tractaments comercials i publicitaris de les seues dades en la forma disposada en el present Avís legal així com donar-se de baixa d'aquesta mena de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-lo per escrit a l'adreça de correu electrònic botiga[arrova]Assot d’idees.com o a la següent adreça de correu postal: GUADALUPE SÁNCHEZ SANCHIS, C/ Santa LLÚCIA, 19 - 03450 - Banyeres de Mariola - ALACANT.

 

11. Seguretat: Ús de cookies i Entorn segur

Pot ser que, en alguna ocasió, Fusta d’idees utilitze cookies en el seu lloc web. La utilització de les mateixes es farà amb la finalitat de personalitzar les seues pàgines en el lloc web o per a recordar-li que ha de registrar els productes o serveis. Si no vol que Fusta d’idees organitze les cookies del seu navegador, pot configurar-lo perquè els rebutge o perquè li notifique quan un lloc web intente posar-li una *cookie en el programari del seu navegador. Si rebutja les cookies, això pot afectar la capacitat per a utilitzar alguns dels productes i serveis en el nostre lloc web.

Fusta d’idees, a través del seu lloc web, utilitza mitjans de tecnologia punta per a garantir la protecció de la informació. Fusta d’idees, garanteix que la contractació dels productes i serveis es realitza en un entorn segur.

L'Usuari pot comprovar que es troba en un entorn segur, observant el cadenat tancat en la barra d'estat del navegador, o comprovant en el menú superior, l'aparença de la "s" en l'http.

Fusta d’idees pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP dels usuaris d'aquest lloc web a fi d'analitzar les tendències, administrar el lloc web i realitzar un seguiment de la utilització del lloc web en el seu conjunt. Fusta d’idees no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

Així mateix, aquesta pàgina web utilitza Google *Analytics, un servei analític de web prestat per Google Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 *Amphitheatre *Parkway, *Mountain *View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units ("Google"). Google *Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la *cookie sobre el seu ús del website (incloent la seua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista d'ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i de l'ús d'internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la seua adreça IP amb cap altra dada del qual dispose. Pot Vosté rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vosté saber que si ho fa pot ser que no puga usar la plena *funcionabilidad d'aquest website. En utilitzar aquest website Vosté consent el tractament d'informació sobre Vosté per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

 

12. *Hiperenlaces

Fusta d’idees no és responsable de les pàgines webs enllaçades a aquesta, per la qual cosa no es fa responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web corresponen exclusivament a l'Usuari, que haurà de regir-se pels termes, condicions i avisos legals d'aquestes, dels quals igualment Fusta d’idees no es fa responsable.

 

13. Propietat intel·lectual i industrial

Fusta d’idees és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny de la pàgina, com la marca, nomene comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d'autor, els logos, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font del lloc web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, les miniaplicacions de Java, els textos, imatges, gràfics, així com qualsevol altre contingut del lloc web relatiu als productes, serveis, continguts i/o eines facilitats per Fusta d’idees.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Industrial del lloc web i dels productes, continguts, i/o eines; per això, l'Usuari s'abstindrà de copiar, reproduir, distribuir, posar a disposició o comunicació pública del contingut de la pàgina web, sense l'autorització expressa i per escrit de Fusta d’idees i sempre que complisca les següents condicions:

Qualsevol còpia total o parcial de la pàgina web o en el seu cas, eines, continguts de www.fustadidees.com haurà d'incloure l'avís sobre el copyright de www.fustadidees.com: "© Fustad’idees · Tots els drets reservats". En cas d'utilització, reproducció i distribució de continguts propietat de terceres persones que apareguen en aquest lloc web, el símbol de copyright d'aquestes persones haurà d'aparéixer en totes les reproduccions.

No es podran realitzar modificacions sobre el contingut excepte quan l'Usuari compte amb la prèvia autorització deFustad’idees. El contingut del lloc web, només podrà ser utilitzat amb finalitats informatius, prohibint-se el seu ús per a finalitats comercials o per a la seua distribució, comunicació pública, transformació o *descompilación.

Fusta d’idees es reserva el dret de revocar l'autorització per a utilitzar el contingut del seu lloc web, continguts i/o eines en qualsevol moment. En aquest cas tot ús haurà de ser interromput. Fusta d’idees no es fa responsable de la informació de tercers al costat de la qual s'haja afegit part del contingut del seu lloc web.

Cap imatge o gràfic disponible en el lloc web de Fusta d’idees serà utilitzada de manera separada de la resta d'imatges que l'acompanyen o del text corresponent, si escau.

No podrà ser distribuït ni publicat el contingut del lloc web de Fusta d’idees al costat d'informació que promoga:

• Pornografia i/o prostitució.

• Explotació infantil.

• Racisme.

• Terrorisme.

• Tràfic d'armes.

• Qualsevol altre contingut il·legal.

Els noms de productes que apareixen en aquesta pàgina web poden ser marques registrades de les seues respectives companyies.

 

14. Preus

Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l'Usuari dels productes i serveis que exigisquen contraprestació econòmica, seran els que figuren en el lloc web titularitat de Fusta d’idees, www.fustadidees.com, en el moment en què l'Usuari accedisca al servei específic, i procedisca a iniciar el procés de contractació. Així mateix, es remet al que s'estableix en el lloc web, respecte a les despeses d'enviament i impostos que siguen aplicable.

Per al cas que el lliurament del producte o servei contractat per l'Usuari, requerisca el lliurament físic del producte, les despeses d'enviament generats, variaran en funció del lloc de lliurament del producte i seran a càrrec de l'Usuari.

Fusta d’idees es reserva el dret a modificar les tarifes i llista de preus publicats en el lloc web esmentat, quan així ho considere convenient. En tot cas, l'anterior no serà aplicable per a aquells serveis contractats amb anterioritat a la modificació, excepte en tot el que es referisca a les renovacions de productes i/o serveis.

La forma de pagament dels serveis contractats i/o productes adquirits per part de l'Usuari serà l'especificada en les condicions particulars per a cadascun d'ells en el moment de la contractació o adquisició, i en tot cas estaran a la disposició de l'Usuari amb caràcter previ a la contractació o adquisició. Fusta d’idees en el seu cas es reserva el dret a cancel·lar els serveis contractats i/o productes adquirits a l'Usuari, en el cas que aquest últim no respectara la forma de pagament establida, o no procedira al pagament del producte i/o serveis contractats.

 

15. Duració del contracte

Respecte a la duració de les obligacions contractuals derivades de la contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines entre Fusta d’idees i l'Usuari, serà l'estipulada bé en les condicions particulars, bé en l'Acord de Llicència d'Ús del servei que es posa a la disposició de l'Usuari amb anterioritat a la contractació.

El període de validesa de les presents Condicions i condicions particulars de contractació, serà el temps que les mateixes romanguen publicades en el lloc web esmentat i resultaran d'aplicació des del moment que l'Usuari faça ús del lloc web, i/o procedisca a la contractació de qualssevol productes, serveis, continguts i/o eines.

En tot cas, Fusta d’idees es reserva el dret de modificar-les de manera unilateral, sense que això puga afectar els productes adquirits pels Usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en els quals l'usuari haguera canviat a una nova versió o producte, o hagueren resultat modificats els serveis del mateix per part de Fusta d’idees, i en aquest cas resultaran d'aplicació les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació.

 

16. Terminis i forma de lliurament

Respecte als terminis i la forma de lliurament dels productes o serveis contractats, seran els estipulats en el moment de la contractació del producte o servei especifique, a causa de l'àmplia oferta i variació de gamma de productes que conformen els productes i serveis facilitats per Fusta d’idees.

En tot cas, Fusta d’idees garanteix executar el lliurament del producte o la prestació del producte o servei contractat per l'Usuari, a tot tardar en el termini de 30 dies hàbils a partir de l'endemà a aquell en què l'Usuari haguera acceptat les presents Condicions, condicions particulars i si escau l'Acord de Llicència d'Ús del producte o servei sol·licitat. No obstant això, Fusta d’idees s'exonera de tota responsabilitat en els supòsits en què s'excedisca del termini establit en el paràgraf anterior per cas fortuït, força major o per causa de tercers aliens a Fusta d’idees.

 

17. Política de reembossaments

Fusta d’idees es reserva el dret de resoldre anticipadament, i sense necessitat de preavís la contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines facilitats en el lloc web esmentat, a aquells usuaris que incomplisquen el que es disposa en les presents Condicions i/o condicions particulars de contractació, o si escau en l'Acord de llicència d'ús.

L'Usuari no podrà retornar el producte adquirit ja que es tracta de productes personalitzats i fets a mesura sota les especificacions de l'Usuari.

Fusta d'idees personalitzarà el producte amb la informació exacta indicada per l'Usuari en l'apartat de personalització del producte. Si a la recepció de la comanda l'Usuari comprova un error ortogràfic ens acollirem a les dades de personalització registrats en la pròpia comanda, dels quals disposa d'una còpia tant de Fusta d'idees com el propi Usuari.

Si el producte arriba en mal estat, deteriorat o trencat l'Usuari podrà obrir una incidència des de la secció de Contacte de la pàgina web, o bé, escrivint un e-mail a tenda@fustadidees.com indicant el número de comanda i adjuntant fotografies del producte i de l'embalatge. Una vegada analitzada la incidència es procedirà a preparar i enviar de nou el producte personalitzat amb les mateixes característiques que es van sol·licitar en la compra.

 

18. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que pogueren derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre, l'Usuari acorda sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d'Alacant.

 

19. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagen d'efectuar-se per les parts en relació amb les presents Condicions, hauran de realitzar-se per escrit i hauran de ser remeses per correu certificat o burofax al domicili de l'altra part o a la seua adreça de correu.

 

20. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fora declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les Condicions.

Crear nou compte